Language of document :

Žaloba podaná dne 15. srpna 2006 - Lopez Teruel v. OHIM

(Věc F-97/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Španělsko) (zástupci: G. Vandersanden, L. Levi a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 6. října 2005, kterým orgán oprávněný ke jmenování zamítl vyhovět žádosti žalobkyně o svolání výboru pro otázky invalidity podle článku 78 služebního řádu;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 5. května 2006, kterým se zamítá stížnost podaná žalobkyní dne 6. ledna 2006;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, úřednice OHIM, se dne 8. června 2005 obrátila na administrativu se žádostí o svolání výboru pro otázky invalidity za účelem posouzení invalidity podle článku 78 služebního řádu. OHIM odmítl takový výbor svolat a uvedl, že orgán oprávněný ke jmenování má jednak v této věci podle čl. 59 odst. 4 služebního řádu diskreční pravomoc a jednak že chorobopis, který uplatňuje žalobkyně, nemůže být předmětem řízení o invaliditě, jelikož již byl předmětem arbitrážního řízení.

Ve své žalobě žalobkyně předkládá tři žalobní důvody, přičemž první vycházející z porušení článku 78 služebního řádu se dělí do dvou částí. V první části uplatňuje, že dotčený úředník má právo na svolání výboru pro invaliditu bez ohledu na možnost svolání, která je rovněž přiznána orgánu oprávněného ke jmenování, jelikož článek 78 a 59 služebního řádu mají rozdílný ratio legis a upravují rozdílné situace. V druhé části žalobkyně vytýká OHIM, že se dopustil zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu a překročil své pravomoci, jelikož posouzení odborných lékařů nahradil svým posouzením.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení povinnosti péče a zásady řádné správy. OHIM zejména nesprávně zhodnotil vyváženost dotčených zájmů a vůbec nezohlednil velmi špatný zdravotní stav žalobkyně.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení zásady zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení. Podle žalobkyně všem ostatním úředníkům Evropských společenství přísluší právo být vyšetřen komisí pro invaliditu na rozdíl od úředníků OHIM. Výklad článku 78 služebního řádu, který si OHIM vyhrazuje, vede k narušení jednoty veřejné služby Společenství, která je zakotvena v čl. 9 odst. 3 Amsterdamské smlouvy.

____________