Language of document :

Talan väckt den 15 augusti 2006 - Lopez Teruel mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-97/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Spanien) (ombud: advokaterna G. Vandersanden, L. Levi och C. Ronzi)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 6 oktober 2005 att inte efterkomma sökandens begäran om att tillsätta en invaliditetskommitté enligt artikel 78 i tjänsteföreskrifterna,

i mån av behov ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 5 maj 2006 att avslå sökandens klagomål ingett den 6 januari 2006, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid harmoniseringsbyrån, lämnade den 8 juni 2005 in en begäran om att en invaliditetskommitté skulle tillsättas för att bedöma förekomsten av invaliditet i den mening som avses i artikel 78 i tjänsteföreskrifterna. Harmoniseringsbyrån avstod från att glra detta och gjorde gällande dels att tillsättningsmyndigheten enligt artikel 59.4 i tjänsteföreskrifterna hade ett utrymme för skönsmässig bedömning på området, dels att det sjukdomstillstånd som sökanden åberopat inte kunnat bli föremål för ett invaliditetsförfarande, eftersom det redan redan behandlats i ett skiljeförfarande.

Sökande anför i sin talan tre grunder. Den första, om åsidosättande av artikel 78 i tjänsteföreskrifterna, består av två delar. I den första delen görs gällande att tjänstemannen i fråga har rätt att vända sig till invaliditetskommittén oberoende av det erkända möjligheten att vända sig till tillsättningsmyndigheten, eftersom artiklarna 78 och 59 i tjänsteföreskrifterna har en annan ratio legis och avser andra situationer. I den andra delen kritiserar sökanden harmoniseringsbyrån för att ha gjort en uppenbart oriktig bedömning och överskridit sin behörighet i den mån den satt gjort en egen bedömning i stället för att förlita sig på den medicinska expertisen.

Den andra grunden gäller åsidosättande av omsorgsplikten och principen om god förvaltningssed. Framför allt har harmoniseringsbyrån inte gjort en riktig avvägning mellan de aktuella intressena och har inte alls tagit hänsyn till sökandens extremt svaga hälsa.

Den tredje grunden avser åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen och likabehandlingsprincipen. Enligt sökanden kan alla andra tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna utnyttja rätten till prövning av en invaliditetskommitté men inte de vid harmoniseringsbyrån. Harmonsieringsbyråns tolkning av artikel 78 i tjänsteföreskrifterna leder till att enhetligheten för gemenskapens tjänstemän, som stadfästs genom artikel 9.3 i Amsterdamfördraget, bryts.

____________