Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 25. augustā - Lopez Teruel pret ITSB

(lieta F-99/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Adelaida Lopez Teruel, El Casar (Spānija) (pārstāvji - G. Vandersanden, L. Levi un C. Ronzi, avocats)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iecēlējinstitūcijas (IIN) 2005. gada 20. oktobra lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 59. panta 1. punkta paredzēto neatkarīgā ārsta slēdzienu;

atcelt, ciktāl nepieciešams, IIN 2006. gada 17. maija lēmumu, ar ko noraidīta sūdzība, ko prasītāja iesniegusi 2006. gada 20. janvārī;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, kas ir ITSB ierēdne, iesniedza medicīniskās izziņas, kas attaisno viņas prombūtni darbā no 2005. gada 7. aprīļa līdz 7. augustam. ITSB apstrīdēja šo izziņu spēkā esamību un pieprasīja prasītājai veikt medicīniskās apskates. Pamatojoties uz šīm apskatēm, ITSB pieprasīja prasītājai ierasties savā darba vietā no 2005. gada 2. augusta. Neatkarīgā ārsta atzinums, kura saņemšanu prasītāja lūdza atbilstoši Civildienesta noteikumu 59. panta 1. punktam, apstiprināja, ka prasītājas prombūtne ir nepamatota.

Pamatojot savu prasību, prasītāja izvirza trīs pamatus, pirmais no tiem balstās uz iepriekš minētās normas piektās un sestās daļas pārkāpumu. Atsaucoties uz piekto daļu, prasītāja iebilst pret prombūtnes dienu, ko ITSB, pamatojoties uz medicīniskajām apskatēm, atzina par nepamatotām, skaita aprēķinu. Atsaucoties uz sesto daļu, prasītāja uzskata, pirmkārt, ka IIN prettiesiski vienpusēji izvēlējās neatkarīgo ārstu, lai gan iestādes ārsts un prasītājas ārsts nebija vienojušies par trešā ārsta izvēli. Otrkārt, attiecīgajā daļā paredzētais piecu dienu termiņš varot tikt skaitīts tikai no brīža, kad iestādes ārsts sazinās ar ierēdņa ārstu. Pakārtoti, šis termiņš neattiecoties uz sabiedrisko kārtību.

Izvirzot otro pamatu, prasītāja atsaucas uz kļūdu pamatojumā, ko satur neatkarīgā ārsta slēdziens un slēdziena prettiesiskumu, jo šajā slēdzienā izdarītie secinājumi neatbilstot tajā esošajiem medicīniskajiem konstatējumiem.

Izvirzot trešo pamatu, prasītāja atsaucas uz to, ka ir pārkāpts pienākums palīdzēt ierēdņiem, labas pārvaldības princips, pārskatāmības princips un tiesības uz aizstāvēšanos.

____________