Language of document :

Žaloba podaná 31. augusta 2006 - Simon/Súdny dvor a Komisia

(Vec F-100/06)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobca: Balázs Simon (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: György Magyar, advokát)

Žalovaní: Súdny dvor Európskych spoločenstiev a Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť: i) rozhodnutie menovacieho orgánu (MO) Súdneho dvora z 23. februára 2006; ii) rozhodnutie MO Komisie z 3. marca 2006; iii) rozhodnutie MO Komisie z 30. mája 2006; iv) rozhodnutie MO Súdneho dvora z 27. júna 2006, keďže tieto rozhodnutia zbavujú žalobcu práv, ktoré mu vyplývajú z vymenovania za úradníka v skúšobnej dobe zo 16. júla 2004, to znamená odpracovaných rokov a triedy, ako aj práv, ktoré mu vyplývajú z vymenovania do stálej služby 16. apríla 2005, to znamená z jeho trvalého vymenovania,

zaviazať žalovaných na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Po podaní žaloby vo veci F-58/061, žalobca v predmetnej žalobe namieta jednak rozhodnutia Súdneho dvora prijať demisiu, ktorú podal vo svojom vyjadrení z 28. októbra 2005 a jednak rozhodnutia Komisie stanovujúce jeho zaradenie do platovej triedy A*5.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody založené, po prvé, na porušení zásady zakazujúcej vzdania sa práv zaručených služobným poriadkom a zásahu do nadobudnutých práv, a po druhé, na zneužití právomoci a zásahu do nadobudnutých práv.

V rámci svojho prvého žalobného dôvodu žalobca najmä uvádza, že svojím vyjadrením z 28. októbra 2005 nemal v úmysle vzdať sa postavenia úradníka, ale iba zmeniť miesto zamestnania a službu. Preto nemal prísť o svoje nadobudnuté práva.

V rámci svojho druhého žalobného dôvodu žalobca najmä tvrdí, že hoci je možné predpokladať, že sa vo svojom vyjadrení vzdal postavenia úradníka, toto vzdanie sa je protiprávne, pretože žalovaní ho vyžadovali ako skutočnú podmienku jeho preloženia z jednej inštitúcie na inú. Okrem toho žalobca uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že bol vymenovaný Súdnym dvorom za úradníka v platovej triede A*7, spĺňa podmienky vyžadované na zaradenie do tejto platovej triedy, a preto jeho zaradenie Komisiou do platovej triedy A*5 predstavuje zneužitie právomoci, ktoré ho zbavuje jeho nadobudnutých práv.

____________

1 - Ú. v. ES C 190, 12.8.2006, s. 35.