Language of document :

Talan väckt den 31 augusti 2006 - Simon mot domstolen och kommissionen

(Mål F-100/06)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Balázs Simon (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten György Magyar)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol och Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara i) beslutet av domstolens tillsättningsmyndighet av den 23 februari 2006, ii) beslutet av kommissionens tillsättningsmyndighet av den 3 mars 2006, iii) beslutet av den 30 maj 2006 av kommissionens tillsättningsmyndighet, iv) beslutet av domstolens tillsättningsmyndighet av den 27 juni 2006, i den del dessa beslut berövar sökanden de rättigheter som följer av hans tillsättning den 16 juli 2004 som provanställd tjänsteman, och således berövar honom hans tjänstetid och lönegrad, samt berövar honom rättigheter som följer av att han den 16 april 2005 anställdes, det vill säga slutligt tillsattes som tjänsteman, och

förplikta svarandena att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden bestrider nu, efter att ha inlett målet F-58/061, både domstolens beslut att godta hans begäran om uppsägning som han framställde i en skrivelse av den 28 oktober 2005, och kommissionens beslut att fastställa hans lönegrad till A*5.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder avseende för det första åsidosättande av principen om förbud mot att avstå från de rättigheter som garanteras i tjänsteföreskrifterna och åsidosättande av förvärvade rättigheter, och för det andra maktmissbruk och åsidosättande av förvärvade rättigheter .

Sökanden gör genom sin första grund bland annat gällande att han genom sin skrivelse av den 28 oktober 2005 inte hade för avsikt att lämna tjänstemannakåren, utan endast att byta anställningsort och tjänst. Således har han inte förlorat sina förvärvade rättigheter.

Sökanden gör genom sin andra grund bland annat gällande att, även om det antas att han genom sin skrivelse hade avstått från sin ställning som tjänsteman, var detta avstående rättstridigt på den grunden att svarandena hade krävt detta som ett faktiskt villkor för att han skulle kunna överflyttas från en institution till en annan. Vidare gör sökanden gällande att han, i den mån han av domstolen hade tillsatts som tjänsteman i lönegrad A*7, uppfyller villkoren för att vara placerad i denna lönegrad, varför kommissionens placering av honom i lönegrad A*5 utgör maktmissbruk som fråntar honom hans förvärvade rättigheter.

____________

1 - EUT C 190, 12.8.2006, s. 35.