Language of document : ECLI:EU:F:2007:146

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS Første Afdeling

19. juli 2007

Sag F-98/06

Risto Lohiniva

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Mindelig bilæggelse af en tvist på Rettens initiativ – slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA, hvorved Risto Lohinivi har nedlagt påstand om annullation af ansættelsesmyndigheden ved Kommissionens afgørelse af 30. maj 2006, hvorved han fik afslag på den klage, han havde indgivet over Kommissionens afgørelse om at nægte ham ret til med virkning fra hans omplacering til Bruxelles efter en tjenesteperiode i Finland fortsat at overføre 35% af hans nettomånedsløn til dette land i overensstemmelse med artikel 17 i vedtægtens bilag XIII.

Udfald: Sag F-98/06, Lohiniva mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Kommissionen betaler til endelig afgørelse af sagen, herunder til dækning af sagsøgerens omkostninger, 5 000 EUR. Kommissionen bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – mindelig bilæggelse af tvisten for Personaleretten – slettelse af registret

(Rettens procesreglement, art. 87, stk. 5, andet afsnit, og art. 98, stk. 1; Rådets afgørelse 2004/752, art. 3, stk. 4)