Language of document : ECLI:EU:F:2007:146

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 19 lipca 2007 r.

Sprawa F‑98/06

Risto Lohiniva

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Polubowne rozstrzygnięcie z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której R. Lohiniva żąda stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego Komisji z dnia 30 maja 2006 r. oddalającej zażalenie wniesione na decyzję Komisji odmawiającą przyznania mu, począwszy od jego przeniesienia do Brukseli po odbyciu służby w Finlandii, prawa dalszego dokonywania przelewów 35% wynagrodzenia miesięcznego netto do jego państwa, zgodnie z art. 17 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego.

Orzeczenie: Sprawa F‑98/06 Lohiniva przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Komisja wypłaci skarżącemu celem ostatecznego uregulowania sprawy, włącznie z kosztami przez niego poniesionymi, kwotę 5000 EUR. Komisja pokryje własne koszty postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 87§ 5 akapitdrugi,art. 98 akapitpierwszy; decyzjaRady 2004/752, art. 3 ust. 4)