Language of document :

Жалба, подадена на 22 април 2021 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-259/21)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейски парламент (представители: I. Liukkonen, I. Terwinghe)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Да се отменят членове 15—17, 20 и 59, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/92 на Съвета от 28 януари 2021 година за определяне за 2021 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза1 ,

да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Парламентът твърди, че съгласно правната уредба в тази област, а именно член 10, параграф 4 и член 15 от Регламент (ЕС) 2019/12412 , както и член 9 от Регламент (ЕС) 2019/4723 , мерки като визираните от настоящата жалба трябва да се приемат с делегирани актове по член 290 ДФЕС.

В подкрепа на жалбата си Парламентът излага две основания. Първо основание: процедурни нарушения и отклонения, тъй като спорните мерки е трябвало да бъдат приети с делегирани актове по член 290 ДФЕС, а не по реда на член 43, параграф 3 ДФЕС. Второ основание: нарушение на установения в член 13, параграф 2 ДЕС принцип на лоялно сътрудничество. Като е приел обжалваните разпоредби по ред, различен от този, който предвиждат приети и от него като съавтор актове, Съветът е лишил Парламента от правото на контрол, което той би имал при прилагане на правилната процедура.

____________

1     ОВ L 31, 2021 г., стр. 31.

2     Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (ОВ L 198, 2019 г., стр. 105).

3     Регламент (ЕС) 2019/472 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за създаване на многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води, и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на регламенти (ЕС) 2016/1139 и (ЕС) 2018/973 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 на Съвета (ОВ L 83, 2019 г., стр. 1).