Language of document :

Жалба, подадена на 22 юли 2020 г. — Industria de Diseño Textil/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA)

(Дело T-467/20)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Industria de Diseño Textil; SA (Артейксо, Испания) (представители: G. Marín Raigal и E. Armero Lavie, lawyers)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Ffauf Italia SpA (Риезе Пио Х, Италия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят пред Общия съд

Спорна марка: заявка за словна марка на Европейския съюз „ZARA“ — заявка за регистрация № 89 29952

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 8 май 2020 г. по преписка R 2040/2019-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени частично обжалваното решение, доколкото с него се уважава възражението за стоките и услугите от класове 29, 30, 35 и 43 и се отхвърля наличието на вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета за всички спорни стоки и услуги;

да осъди EUIPO и евентуално другата страна в производството пред EUIPO да платят съдебните разноски в настоящото производство по обжалване.

Изложени основания

Нарушение на член 47, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета и на правило 22, параграфи 3 и 4 от Регламент за прилагане (ЕО) № 2868/95 на Комисията.

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

____________