Language of document :

Решение на Общия съд от 1 декември 2021 г. — Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA)

(Дело T-467/20)1

(Марка на Европейския съюз – Производство по възражение – Заявка за словна марка на Европейския съюз ZARA – По-ранна международна словна марка LE DELIZIE ZARA и по-ранна национална фигуративна марка ZARA – Доказателство за реално използване на по-ранните марки – Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [впоследствие член 47, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001] – Относително основание за отказ – Вероятност от объркване – Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (впоследствие член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Артейхо, Испания) (представители: G. Marín Raigal и E. Armero Lavie, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: H. O’Neill и V. Ruzek)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Ffauf Italia SpA (Риезе Пио Х, Италия) (представители: P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa и M. Lazzarotto, адвокати)

Предмет

Жалба, подадена срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 8 май 2020 г. (преписка R 2040/2019-4) във връзка с производство по възражение между Ffauf Italia и Inditex

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 304, 14.9.2020 г.