Language of document :

Rettens dom af 1. december 2021 – Inditex mod EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(Sag T-467/20) 1

[EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket ZARA – det ældre internationale ordmærke LE DELIZIE ZARA og det ældre nationale figurmærke ZARA – bevis for reel brug af de ældre varemærker – artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 47, stk. 2 og 3, i forordning (EU) 2017/1001] – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001]]

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spanien) (ved advokaterne G. Marín Raigal og E. Armero Lavie)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved H. O’Neill og V. Ruzek, som befuldmægitgede)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italien) (ved advokaterne P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa og M. Lazzarotto)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 8. maj 2020 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2040/2019-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Ffauf Italia og Inditex.

Konklusion

1)    Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)    Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) betaler sagsomkostningerne.

____________

1      EUT C 304 af 14.9.2020.