Language of document : ECLI:EU:T:2021:842


 


 Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 1. decembra 2021 –
Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(vec T467/20)

„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ZARA – Staršia medzinárodná slovná ochranná známka LE DELIZIE ZARA a staršia obrazová národná ochranná známka ZARA – Dôkaz o riadnom používaní starších ochranných známok – Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001]“

1.      Konanie – Lehoty – Lehota zohľadňujúca vzdialenosť – Uplatnenie na podanie žaloby proti rozhodnutiu Úradu

(Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 60; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2017/1001, článok 72 ods. 5)

(pozri body 32, 33)

2.      Ochranná známka Európskej únie – Postup preskúmavania – Žaloba pred súdom Únie – Právomoc Všeobecného súdu – Preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov – Opätovné preskúmanie skutkových okolností s prihliadnutím na dôkazy, ktoré predtým neboli predložené inštanciám Úradu – Vylúčenie

(nariadenie Rady č. 207/2009, článok 65)

(pozri bod 40)

3.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Relevantný dátum na preskúmanie relatívneho dôvodu zamietnutia – Dátum podania prihlášky – Vystúpenie dotknutého členského štátu z Únie – Neexistencia vplyvu

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 41]

(pozri body 58, 59, 61)

4.      Ochranná známka Európskej únie – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní staršej ochrannej známky – Riadne používanie – Pojem – Kritériá posúdenia

(nariadenie Rady č. 207/2009, odôvodnenie 10, článok 42 ods. 2 a 3; nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1 pravidlo 22 ods. 3)

(pozri body 72 – 76)

5.      Ochranná známka Európskej únie – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní staršej ochrannej známky – Riadne používanie – Pojem – Určenie kvantitatívnej hranice minimálneho používania – Vylúčenie

(nariadenie Rady č. 207/2009, článok 42 ods. 2 a 3)

(pozri bod 77)

6.      Ochranná známka Európskej únie – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní staršej ochrannej známky – Riadne používanie – Používanie ochrannej známky v podobe odlišujúcej sa v prvkoch, ktoré neovplyvňujú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 42 ods. 2 a 3]

(pozri bod 78)

7.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so staršou ochrannou známkou – Kritériá posúdenia

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 102 – 104, 148)

8.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Podobnosť medzi dotknutými tovarmi alebo službami – Kritériá posúdenia – Komplementárna povaha tovarov alebo služieb

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 108, 121 – 123)

9.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami – Kritériá posúdenia

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 134, 145)

10.    Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so staršou ochrannou známkou – Slovná ochranná známka ZARA – Staršia slovná ochranná známka LE DELIZIE ZARA a staršia obrazová ochranná známka ZARA

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 144, 149 – 156)

Predmet

Žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 8. mája 2020 (vec R 2040/2019‑4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Ffauf Italia a Inditex

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) je povinná nahradiť trovy konania.