Language of document :

Žaloba podaná dne 12. srpna 2011 - ICdA a další v. Komise

(Věc T-456/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: International Cadmium Association (ICdA) (Brusel, Belgie), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Spojené království) a James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent, Spojené království) (zástupci: R. Cana a K. Van Maldegem, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhové žádání

zrušit napadený právní akt v rozsahu, v němž omezuje používání kadmiových pigmentů v jiných plastových materiálech, než těch, v nichž bylo toto používání omezeno před přijetím napadeného právního aktu, a

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby předkládají žalobkyně osm žalobních důvodů.

První žalobní důvod, vycházející z toho, že

napadené nařízení porušuje čl. 137 odst. 1 písm. a) a články 68 až 71 nařízení     REACH1;

Druhý žalobní důvod, vycházející z toho, že

napadené nařízení vychází ze zjevně nesprávného posouzení;

Třetí žalobní důvod, vycházející z toho, že

napadené nařízení porušuje zásadu právní jistoty a legitimního očekávání;

Čtvrtý žalobní důvod, vycházející z toho, že

napadené nařízení porušuje nařízení REACH v rozsahu, v němž ukládá     omezení ohledně skupiny látek, které nebyly posouzeny jednotlivě;

Pátý žalobní důvod, vycházející z toho, že

napadené nařízení porušuje dohodu TBT;

Šestý žalobní důvod, vycházející z toho, že

napadené nařízení porušuje procesní práva žalobkyní;

Sedmý žalobní důvod, vycházející z toho, že

napadené nařízení je v rozporu s článkem 296 SFEU nedostatečně     odůvodněné;

Osmý žalobní důvod, vycházející z toho, že

napadené nařízení porušuje zásadu proporcionality.

____________

1 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, s. 1).