Language of document :

2011. augusztus 12-én benyújtott kereset - ICdA és társai kontra Bizottság

(T-456/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: International Cadmium Association (ICdA) (Brüsszel, Belgium), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Egyesült Királyság) és James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent, Egyesült Királyság) (képviselők: R. Cana és K. Van Maldegem ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

-    A Törvényszék semmisítse meg a megtámadott aktust, amennyiben az a kadmium pigmentek használatát más műanyagokban korlátozza, mint amelyekben az a megtámadott aktus elfogadása előtt korlátozva volt; és

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek nyolc jogalapra hivatkoznak.

Az első jogalap azon alapul, hogy

a megtámadott rendelet sérti a REACH-rendelet1 137. cikke (1) bekezdésének a) pontját, és 68-71. cikkét;

A második jogalap azon alapul, hogy

a megtámadott rendelet nyilvánvaló mérlegelési hibán alapul;

A harmadik jogalap azon alapul, hogy

a megtámadott rendelet sérti a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét;

4.    A negyedik jogalap azon alapul, hogy

-    a megtámadott rendelet sérti a REACH-rendeletet, amennyiben egyedileg meg nem vizsgált anyagok csoportjára vonatkozóan ír elő korlátozásokat;

5.    Az ötödik jogalap azon alapul, hogy

-    a megtámadott rendelet sérti a TBT-megállapodást;

6.    A hatodik jogalap azon alapul, hogy

-    a megtámadott rendelet sérti a felperesek eljárási jogait;

7.    A hetedik jogalap azon alapul, hogy

-    a megtámadott rendelet nem tartalmaz megfelelő indokolást, ami az EUMSZ 296. cikkébe ütközik;

8.    A nyolcadik jogalap azon alapul, hogy

-    a megtámadott rendelet sérti az arányosság elvét.

____________

1 - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006. 12. 30., 1. o.).