Language of document :

2011 m. rugpjūčio 12 d. pareikštas ieškinys byloje ICdA ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-456/11)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: International Cadmium Association (ICdA) (Briuselis, Belgija), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stokas prie Trento, Jungtinė Karalystė) ir James M Brown Ltd (Stokas prie Trento, Jungtinė Karalystė), atstovaujamos advokatų R. Cana ir K. Van Maldegem

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Panaikinti skundžiamą aktą, kiek juo ribojamas kadmio pigmentų naudojimas kitose plastiko medžiagose nei tos, kuriose naudojimas buvo ribotas prieš priimant skundžiamą aktą; ir

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi aštuoniais teisės pagrindais.

Pirmuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad skundžiamas reglamentas pažeidžia REACH reglamento1 137 straipsnio 1 dalies a punktą ir 68-71 straipsnius;

Antruoju ieškinio pagrindu teigiama, kad skundžiamas reglamentas grindžiamas akivaizdžia vertinimo klaida;

Trečiuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad skundžiamas reglamentas pažeidžia teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principus;

Ketvirtuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad skundžiamas reglamentas pažeidžia REACH reglamentą, nes nustato apribojimus medžiagų, kurios nebuvo vertintos atskirai, grupei;

Penktuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad skundžiamas reglamentas pažeidžia Sutartį dėl techninių prekybos barjerų;

Šeštuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad skundžiamas reglamentas pažeidžia ieškovo procesines teises;

Septintuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad skundžiamas reglamentas nepakankamai pagrįstas, o tai pažeidžia SESV 296 straipsnį;

Aštuntuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad skundžiamas reglamentas pažeidžia proporcingumo principą.

____________

1 - 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).