Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 12. augustā - ICdA u.c./Komisija

(lieta T-456/11)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: International Cadmium Association (ICdA) (Brisele, Beļģija), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Apvienotā Karaliste) un James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - R. Cana un K. Van Maldegem, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto aktu tiktāl, ciktāl ar to ir ierobežota kadmija pigmentu izmantošana plastmasas materiālos, kas nav tie plastmasas materiāli, kuros šī izmantošana tika ierobežota pirms apstrīdētā akta pieņemšanas, un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza astoņus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka

ar apstrīdēto regulu ir pārkāpts REACH regulas 1 137. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 68.-71. pants.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka

apstrīdētā regula ir pamatota ar acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka

ar apstrīdēto regulu ir pārkāpti tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principi.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka

ar apstrīdēto regulu ir pārkāpta REACH regula tiktāl, ciktāl tajā ir noteikti ierobežojumi vielu grupai, nenovērtējot tās katru atsevišķi.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka

ar apstrīdēto regulu ir pārkāpts TBT līgums [Līgums par tehniskajām barjerām tirdzniecībai].

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka

ar apstrīdēto regulu ir pārkāptas prasītāju procesuālās tiesības.

Ar septīto pamatu tiek apgalvots, ka

apstrīdētā regula pretēji LESD 296. pantam ir nepietiekami pamatota.

Ar astoto pamatu tiek apgalvots, ka

ar apstrīdēto regulu ir pārkāpts samērīguma princips.

____________

1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006, 1. lpp.).