Language of document :

Beroep ingesteld op 12 augustus 2011 - ICdA e.a. / Commissie

(Zaak T-456/11)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: International Cadmium Association (ICdA) (Brussel, België), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Verenigd Koninkrijk) en James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: R. Cana en K. Van Maldegem, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

-    de bestreden handeling nietig verklaren voor zover zij het gebruik beperkt van cadmiumpigmenten in andere kunststoffen dan die waarin het gebruik daarvan vóór de vaststelling van de bestreden handeling beperkt was;

-    de Commissie te verwijzen in alle kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voeren verzoeksters acht middelen aan.

Eerste middel,

-    de bestreden verordening is in strijd met de artikelen 137, lid 1, sub a, en 68 tot en met 71 van de REACH-verordening1;

Tweede middel

-    de bestreden verordening berust op een kennelijke beoordelingsfout;

Derde middel

-    de bestreden verordening maakt inbreuk op het rechtszekerheidsbeginsel en op het beginsel van gerechtvaardigde verwachtingen;

Vierde middel

-    de bestreden verordening maakt inbreuk op de REACH-verordening voor zover zij beperkingen oplegt met betrekking tot een groep van stoffen die niet individueel zij beoordeeld;

Vijfde middel

-    de bestreden verordening maakt inbreuk op de Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (THB-overeenkomst);

Zesde middel

-    de bestreden verordening maakt inbreuk op de procedurele rechten van verzoeksters;

Zevende middel

-    de bestreden verordening is, in strijd met artikel 296 VWEU, niet afdoende met redenen omkleed;

Achtste middel

-    de bestreden verordening is in strijd met het evenredigheidsbeginsel.

____________

1 - Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396, blz. 1).