Language of document :

Žaloba podaná 12. augusta 2011 - ICdA a iní/Komisia

(vec T-456/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: International Cadmium Association (ICdA) (Brusel, Belgicko), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Spojené kráľovstvo) a James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: R. Cana a K. Van Maldegem, lawyers)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnutý akt v rozsahu, v akom obmedzuje používanie kadmiových pigmentov v plastických materiáloch iných ako sú plastické materiály, v ktorých bolo jeho používanie obmedzené pred prijatím napadnutého aktu, a

nariadil Komisii nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú osem žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že

napadnuté nariadenie porušuje články 137 ods. 1 písm. a) a články 68 až 71 nariadenia REACH1.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že

napadnuté nariadenie obsahuje nesprávne právne posúdenie.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že

napadnuté nariadenie porušuje zásadu právnej istoty a legitímnej dôvery.

Štvrtý žalobný dôvod je založený tom, že

napadnuté nariadenie porušuje nariadenie REACH v rozsahu, v akom stanovuje obmedzenia pre skupinu látok, ktoré neboli posúdené samostatne.

Piaty žalobný dôvod je založený na tom, že

napadnuté nariadenie porušuje dohodu TBT.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tom, že

napadnuté nariadenie porušuje procesné práva žalobkýň.

Siedmy žalobný dôvod je založený na tom, že

napadnuté nariadenie nie je dostatočne odôvodnené v rozpore s článkom 296 ZFEÚ.

Ôsmy žalobný dôvod je založený na tom, že

napadnuté nariadenie porušuje zásadu proporcionality.

____________

1 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, s. 1)