Language of document :

Tožba, vložena 12. avgusta 2011 - ICdA in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-456/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: International Cadmium Association (ICdA) (Bruselj, Belgija), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Združeno kraljestvo) in James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent, Združeno kraljestvo) (zastopnika: R. Cana in K. Van Maldegem, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Izpodbijani akt naj se razglasi za ničnega v delu, v katerem omejuje uporabo pigmentov kadmija v plastičnih materialih, ki niso plastični materiali, v katerih je bila uporaba omejena pred sprejetjem izpodbijanega akta; in

Komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja osem tožbenih razlogov.

1.    Prvi tožbeni razlog:

-    izpodbijana uredba krši člene 137(1)(a) in od 68 do 71 Uredbe REACH1.

2.    Drugi tožbeni razlog:

-    izpodbijana uredba temelji na očitno napačni presoji.

3.    Tretji tožbeni razlog:

-    izpodbijana uredba krši načeli pravne varnosti in zaupanja v pravo.

4.    Četrti tožbeni razlog:

-    izpodbijana uredba krši Uredbo REACH v delu, v katerem nalaga omejitve za skupino snovi, ki se ne ocenjujejo posamično.

5.    Peti tožbeni razlog:

-    izpodbijana uredba krši Sporazum TBT.

6.    Šesti tožbeni razlog:

-    izpodbijana uredba krši postopkovne pravice tožeče stranke.

7.    Sedmi tožbeni razlog:

-    izpodbijana uredba je pomanjkljivo obrazložena v nasprotju s členom 296 PDEU.

8.    Osmi tožbeni razlog:

-    izpodbijana uredba krši načelo sorazmernosti.

____________

1 - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str.1).