Language of document :

Talan väckt den 12 augusti 2011 - ICdA m.fl. mot kommissionen

(Mål T-456/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: International Cadmium Association (ICdA) (Bryssel, Belgien), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Förenade kungariket) och James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna R. Cana och K. Van Maldegem)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara den angripna rättsakten i den utsträckning den begränsar användningen av kadmiumpigment i andra plastmaterial än de plastmaterial vars användning begränsades innan den angripna rättsakten antogs,

förplikta kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena åtta grunder.

Första grunden: åsidosättande i den angripna förordningen av artiklarna 137.1 a och 68-71 i Reachförordningen1.

Andra grunden: den angripna förordningen grundar sig på en uppenbart felaktig bedömning.

Tredje grunden: åsidosättande i den angripna förordningen av principen om rättssäkerhet och om berättigade förväntningar.

Fjärde grunden: åsidosättande i den angripna förordningen av Reachförordningen i den utsträckning som begränsningar för en ämnesgrupp, som inte har bedömts enskilt, gör sig gällande.

Femte grunden: åsidosättande i den angripna förordningen av avtalet om tekniska handelshinder.

Sjätte grunden: åsidosättande i den angripna förordningen av sökandenas processuella rättigheter.

Sjunde grunden: otillräcklig motivering av den angripna förordningen, i strid med artikel 296 FEUF.

Åttonde grunden: åsidosättande i den angripna förordningen av proportionalitetsprincipen.

____________

1 - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, s. 1).