Language of document :

12. augustil 2011 esitatud hagi - ICdA jt versus komisjon

(Kohtuasi T-456/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: International Cadmium Association (ICdA) (Brüssel, Belgia), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Ühendkuningriik ja James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid R. Cana ja K. Van Maldegem)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Tühistada vaidlustatud õigusakt osas, milles see piirab kaadmiumpigmendi kasutamist plastikmaterjalides, välja arvatud neis plastikmaterjalides, milles kasutamine oli piiratud juba enne vaidlustatud määruse vastuvõtmist; ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaheksa väidet.

Esimene väide:

Vaidlustatud määrus rikub REACH-määruse1 artikli 137 lõike 1 punkti a ja artikleid 68-71;

Teine väide:

Vaidlustatud määrus põhineb ilmselgel kaalutlusveal;

Kolmas väide:

Vaidlustatud määrus rikub õiguskindluse põhimõtet ja õiguspärase ootuse põhimõtet;

Neljas väide:

Vaidlustatud määrus rikub REACH-määrust, kuna piirangud kehtestatakse tervele ainete rühmale, mida ei hinnata eraldi;

Viies väide:

Vaidlustatud määrus rikub tehniliste kaubandustõkete lepingut (TBT agreement);

Kuues väide:

Vaidlustatud määrus rikub hageja menetlusõigusi;

Seitsmes väide:

Vaidlustatud määrus on ebaõigesti põhjendatud, millega on rikutud ELTL artiklit 296;

Kaheksas väide:

Vaidlustatud määrus rikub proportsionaalsuse põhimõtet.

____________

1 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, lk 1).