Language of document :

Решение на Общия съд от 14 ноември 2013 г. — ICdA и др./Комисия

(Дело T-456/11)1

(REACH — Преходни мерки относно ограниченията, приложими за производството, пускането на пазара и използването на кадмий и неговите съединения — Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 — Ограничения за използването на кадмиеви пигменти в пластмасови материали — Явна грешка в преценката — Анализ на рисковете)

Език на производството: английски

Страни

Ищци: International Cadmium Association (ICdA) (Брюксел, Белгия), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Обединено кралство) и James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent) (представители: първоначално K. Van Maldegem и R. Cana, avocats, впоследствие R. Cana)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално P. Oliver и E. Manhaeve, подпомагани от K. Sawyer, barrister, впоследствие от P. Oliver и E. Manhaeve)

Предмет

Искане за частична отмяна на Регламент (ЕС) № 494/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий) (OВ L 134, стр. 2), доколкото ограничава използването на кадмиеви пигменти в пластмасови материали, различни от тези пластмасови материали, в които използването е ограничено преди приемането на Регламент № 494/2011ДиспозитивОтменя Регламент (ЕС) № 494/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий), доколкото ограничава използването на кадмиев сулфоселенид оранж (№ CAS 1256-57-4), на кадмиев червен сулфоселенид (№ CAS 58339-34-7) и на кадмиево-цинков сулфид (№ CAS 8048-07-5) в смеси и изделия на базата на синтетични органични полимери, различни от тези, в които това използване е ограничено преди приемането на Регламент № 494/2011.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Европейската комисия понася 90 % от своите съдебни разноски и 90 % от съдебните разноски, направени от International Cadmium Association (ICdA), Rockwood Pigments (UK) Ltd и James M Brown Ltd.ICdA, Rockwood Pigments (UK) и James M Brown понасят 10 % от своите съдебни разноски и 10 % от съдебните разноски, направени от Комисията.