Language of document :

Rettens dom af 14. november 2013 – ICdA m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-456/11) 1

(REACH – overgangsforanstaltninger vedrørende begrænsninger for fremstilling, markedsføring og anvendelse af cadmium og cadmiumforbindelser – bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 – begrænsninger for anvendelsen af cadmiumpigmenter i plastmateriale – åbenbart urigtigt skøn – risikoanalyse)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: International Cadmium Association (ICdA) (Bruxelles, Belgien), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Det Forenede Kongerige) og James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent) (først ved advokaterne K. Van Maldegem og R. Cana, derefter ved R. Cana)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved P. Oliver og E. Manhaeve, som befuldmægtigede, bistået af barrister K. Sawyer, derefter ved P. Oliver og E. Manhaeve)

Sagens genstand

Påstand om delvis annullation af Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2011 af 20. maj 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium) (EUT L 134, s. 2), for så vidt som den begrænser anvendelsen af cadmiumpigmenter i andre plastmaterialer end de, for hvilke denne anvendelse var begrænset før vedtagelsen af forordning nr. 494/2011.

Konklusion

1)    Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2011 af 20. maj 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium) annulleres, for så vidt som den begrænser anvendelsen af cadmiumsulfoselenidorange (CAS-nr. 1256-57-4), cadmiumsulfoselenidrød (CAS-nr. 58339-34-7) og cadmiumzinksulfid (CAS-nr. 8048-07-5) i blandinger og artikler fremstillet af andre syntetiske organiske polymere end de, for hvilke denne anvendelse var begrænset før vedtagelsen af forordning nr. 494/2011.

2)    I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

3)    Kommissionen bærer 90% af sine egne omkostninger og betaler 90% af de omkostninger, der er afholdt af International Cadmium Association (ICdA), Rockwood Pigments (UK) Ltd og James M Brown Ltd.

4)    ICdA, Rockwood Pigments (UK) og James M Brown bærer 10% af deres egne omkostninger og betaler 10% af Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 298 af 8.10.2011.