Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.11.2013 – ICdA ym. v. komissio

(Asia T-456/11)1

(REACH – Kadmiumin ja sen yhdisteiden markkinoille saattamiseen ja käyttöön sovellettavia rajoituksia koskevat siirtymätoimenpiteet – Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII – Kadmiumpigmenttien käytön rajoittaminen muovimateriaaleissa – Ilmeinen arviointivirhe – Riskinarviointi)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: International Cadmium Association (ICdA) (Bryssel, Belgia), Rockwood Pigments (UK) Ltd, (Stoke-on-Trent, Yhdistynyt kuningaskunta) ja James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent) (edustajat: aluksi asianajajat K. Van Maldegem ja R. Cana, sitten R. Cana)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi P. Oliver ja E. Manhaeve, avustajanaan barrister K. Sawyer, sitten P. Oliver ja E. Manhaeve)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (kadmium) 20.5.2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 494/2011 (EUVL L 134, s. 2) osittaista kumoamista siltä osin kuin sillä rajoitetaan kadmiumpigmenttien käyttöä muissa kuin sellaisissa muovimateriaaleissa, joissa niiden käyttöä oli rajoitettu ennen asetuksen N:o 494/2011 antamista

Tuomiolauselma

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (kadmium) 20.5.2011 annettu komission asetus (EU) N:o 494/2011 kumotaan siltä osin kuin sillä rajoitetaan kadmiumsulfoselenidin oranssin (CAS-numero 1256-57-4), kadmiumsulfoselenidin punaisen (CAS-numero 58339-34-7) ja kadmiumsinkkisulfidin (CAS-numero 8048-07-5) käyttöä muissa kuin sellaisista synteettisistä orgaanisista polymeereistä, joissa niiden käyttöä oli rajoitettu ennen asetuksen N:o 494/2011 antamista, valmistetuissa esineissä ja seoksissa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa 90 prosentista omia oikeudenkäyntikulujaan, ja se velvoitetaan korvaamaan 90 prosenttia International Cadmium Associationin (ICdA), Rockwood Pigments (UK) Ltd:n ja James M Brown Ltd:n oikeudenkäyntikuluista.

ICdA, Rockwood Pigments (UK) ja James M Brown vastaavat 10 prosentista omia oikeudenkäyntikulujaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan 10 prosenttia komission oikeudenkäyntikuluista.

____________

____________

1 EUVL C 298, 8.10.2011.