Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. novembra 2013 – ICdA a i./Komisia

(vec T-456/11)1

(„REACH – Prechodné opatrenia týkajúce sa obmedzení výroby, uvádzania na trh a používania kadmia a jeho zlúčenín – Príloha XVII nariadenia (ES) č. 1907/2006 – Obmedzenia používania pigmentov kadmia v plastových materiáloch – Zjavne nesprávne posúdenie – Analýza rizík“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: International Cadmium Association (ICdA) (Brusel, Belgicko), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Spojené kráľovstvo) a James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent) (v zastúpení: pôvodne K. Van Maldegem a R. Cana, advokáti, neskôr R. Cana)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne P. Oliver a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci K. Sawyer, barrister, neskôr P. Oliver a E. Manhaeve)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 494/2011 z 20. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (kadmium) (Ú. v. EÚ L 134, s. 2), v rozsahu, v akom obmedzuje používanie pigmentov kadmia v iných plastových materiáloch ako tých, pre ktoré bolo toto používanie obmedzené pred prijatím nariadenia č. 494/2011Výrok rozsudkuNariadenie Komisie (EÚ) č. 494/2011 z 20. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (kadmium), sa ruší v rozsahu, v akom obmedzuje používanie oranžového selenid-sulfidu kademnatého (č. CAS 1256-57-4), červeného selenid-sulfidu kademnatého (č. CAS 58339-34-7) a sulfidu kademnato-zinočnatého (č. CAS 8048-07-5) v zmesiach a výrobkoch vyrobených z iných syntetických organických polymérov ako tých, pre ktoré bolo toto používanie obmedzené pred prijatím nariadenia č. 494/2011.V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.Európska komisia znáša 90 % svojich vlastných trov konania a je povinná nahradiť 90 % tr

ov konania zdru

ženia International Cadmium Association (ICdA) a spoločností Rockwood Pigments (UK) Ltd a James M Brown Ltd.Združenie ICdA a spoločnosti Rockwood Pigments (UK) a James M Brown znášajú 10 % svojich vlastných trov konania a sú povinní nahradiť 10 % trov konania, ktoré vznikli Komisii.