Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 27. märtsi 2007. aasta määrus - Manté versus nõukogu

(Kohtuasi F-87/06)1

(Ametnikud - Töötasu - Sisseseadmistoetus - Ametnikuks nimetatud lähetuses viibiv riiklik ekspert - Alusetult saadu tagastamine - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Thierry Manté (Woluwe-Saint-Pierre, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Simm ja I. Sulce)

Kohtuasja ese

Esiteks nõukogu ametisse nimetava asutuse 22. augusti 2005. aasta sellise otsuse tühistamine, millega keelduti hagejale, kes on endine lähetuses viibiv riiklik ekspert, kellest sai Euroopa Ühenduste ametnik, andmast sisseseadmistoetust, ja millega nõuti selle tagasimaksmist, ning teiseks kahju hüvitamise nõue.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista pool T. Manté kohtukuludest välja Euroopa Liidu Nõukogult, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 237, 30.9.2006, lk 19.