Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 27. marca 2007 - Manté/Rada

(vec F-87/06)1

(Úradníci - Odmena - Príspevok na usídlenie - Vyslaný národný expert vymenovaný za úradníka - Vymáhanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Thierry Manté (Woluwe-Saint-Pierre, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Simm a I. Sulce, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu Rady z 22. augusta 2005, ktorým sa žalobcovi, vyslanému národnému expertovi v Rade, ktorý sa následne stal úradníkom Európskych spoločenstiev, zamieta priznanie príspevku na usídlenie a nariaďuje sa jeho vrátenie, a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Rada Európskej únie znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania Thierry Manté.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006, s. 19.