Language of document :

Kanne 28.7.2006 - Pantalis v. komissio

(Asia F-88/06)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Ioannis Pantalis (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat N. Korogiannakis ja N. Keramidas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 18.4.2006 tekemä päätös on kumottava seuraavilta osin: a) nimittävän viranomaisen implisiittinen kieltäytyminen, joka koskee kantajan palkan mukauttamista henkilöstösääntöjen mukaisesti vanhempien yhteisessä huollossa olevan lapsen johdosta, b) nimittävän viranomaisen kieltäytyminen suorittamasta henkilöstösääntöjen mukaisesti matkakorvauksia lapsen matkustamisesta kantajan lähtöpaikkakunnalle

mainitut rahamäärät on määrättävä maksettavaksi jälkikäteen korkoineen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on komission virkamies ja jolla on vanhempien yhteisessä huollossa oleva lapsi, jonka äiti on niin ikään Euroopan yhteisöjen virkamies, pyysi palattuaan Brysseliin Euroopan ulkopuolella suoritetulta työskentelyjaksolta, että hänelle maksetaan lapseen liittyvät avustukset ja edut. Asiaa käsitellyt virkamies vaati, että entisten aviopuolisoiden sopimuksesta, joka koskee kantajan oikeuksia tässä tapauksessa, toimitetaan alkuperäiskappale. Koska tämä sopimus toimitettiin ainoastaan sähköpostitse, hallinto ei jatkanut kantajan pyyntöjen käsittelyä.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi henkilöstösääntöjen 67 artiklan ja henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 7 ja 8 artiklan, sellaisina kuin kyseisiä säännöksiä on tulkittu oikeuskäytännössä, rikkomiseen. Hän katsoo muun muassa, ettei hallinnon harkintavalta ole rajoittamaton ja että hallinnon on noudatettava hyvän hallinnon periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta. Lisäksi vaadittujen tositteiden on oltava suorassa yhteydessä pyydettyyn maksusuoritukseen, ja niiden on oltava sovellettavissa säännöksissä tarkoitettuja tai maksettavan rahamäärän vahvistamiseksi ehdottoman tarpeellisia.

____________