Language of document :

Žaloba podaná 28. júla 2006 - Pantalis/Komisia

(Vec F-88/06)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Ioannis Pantalis (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. Korogiannakis a N. Keramidas, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 18. apríla 2006 v časti týkajúcej sa: a) implicitného odmietnutia menovacieho orgánu upraviť plat žalobcu v súlade so služobným poriadkom pre nezaopatrené dieťa, ktoré má v striedavej výchove; b) odmietnutia menovacieho orgánu uhradiť cestovné výdavky dieťaťa do miesta pôvodu žalobcu v súlade so služobným poriadkom,

nariadiť následné uhradenie a s úrokmi z uvedených súm,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Komisie, ktorý má v striedavej výchove dieťa, ktorého matka je tiež úradníčkou Európskych spoločenstiev, žiadal pri svojom návrate do Bruselu po dobe vyslania mimo Európy, aby mu boli vyplatené príspevky a výhody vzťahujúce sa na dieťa. Úradník konajúci vo veci požadoval predloženie v origináli súhlasného prehlásenia bývalých manželov o úprave práv žalobcu v prejednávanej veci. Keďže toto prehlásenie bolo predložené iba elektronickou poštou, správny orgán žiadostiam žalobcu nevyhovel.

Žalobca na podporu svojej žaloby namieta porušenie článku 67 služobného poriadku a článkov 7 a 8 prílohy VII služobného poriadku tak, ako sú vykladané judikatúrou. Predovšetkým sa domnieva, že právomoc voľnej úvahy správneho orgánu nie je neobmedzená a musí rešpektovať zásadu správneho úradného postupu a proporcionality. Požadované preukazujúce dokumenty musia mať taktiež priamu súvislosť so žiadaným plnením a musia byť uvedené v príslušných ustanoveniach alebo musia byť nevyhnutne potrebné na určenie výšky plnenia.

____________