Language of document :

Žaloba podaná dne 28. července 2006 - Bellantone v. Účetní dvůr

(Věc F-85/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Gerardo Bellantone (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaný: Evropský účetní dvůr

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí generálního tajemníka Evropského účetního dvora ze dne 30. března 2006 zamítající stížnost žalobce směřující k platbě náhrady za dodatečnou výpověď, odchodné a denní příspěvek;

uložit žalovanému platbu i) 20 751,45 eur z důvodu dodatečné výpovědi, ii) 39 247,74 eur odpovídající odchodnému, na které by žalobce mohl mít nárok, iii) 8 467,02 eur za denní příspěvek;

uložit žalovanému platbu úroků z prodlení až do uhrazení platby;

nařídit opravu tvrzení v napadeném rozhodnutí, pokud jde o absenci jakéhokoliv tvrzení žalobce, co se týče hrozby případného propuštění žalovaným;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, bývalý dočasný zaměstnanec Evropského soudního dvora zařazený do třídy A*8, byl žalovaným jmenován úředníkem - stážistou do třídy A*5, aniž by byl předem požádán o souhlas.

Ve své žalobě žalobce uplatňuje, že chování žalovaného zakládá smluvní a mimosmluvní protiprávní jednání. Dovolává se porušení kodexu řádného chování správy zaměstnanci Účetního dvora, porušení článku 25 služebního řádu, jakož i porušení obecných zásad práva veřejné služby týkajících se řádné správy, legitimního očekávání a udržení nabytých práv.

____________