Language of document :

Sag anlagt den 28. juli 2006 - Bellantone mod Revisionsretten

(Sag F-85/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Gerardo Bellantone (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats T. Bontinck og J. Feld)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af generalsekretæren for Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber trufne afgørelse om afslag på sagsøgerens klage vedrørende betaling af restbeløbet af den godtgørelse, der træder i stedet for supplerende opsigelsesfrist, udtrædelsespenge og dagpenge.

Revisionsretten tilpligtes at betale i) 20 751,45 EUR i form af supplerende opsigelsesfrist, ii) 39 247,74 EUR svarende til de udtrædelsespenge, sagsøgeren kunne have haft ret til, iii) 8 467,02 EUR i dagpenge.

Revisionsretten tilpligtes at betale morarenter indtil betaling sker.

Revisionsretten tilpligtes at berigtige affattelsen af den anfægtede afgørelse for så vidt angår en manglende udtalelse fra sagsøgerens side med hensyn til Revisionsrettens trussel om en eventuel afskedigelse.

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tidligere midlertidig ansat ved Revisionsretten med indplacering i lønklasse A*8, blev af sidstnævnte udnævnt til prøveansat tjenestemand i lønklasse A*5, uden at han forinden var blevet hørt.

Sagsøgeren har i stævningen anført, at Revisionsrettens handlemåde er i strid med kontraktlige og ikke-kontraktlige forpligtelser. Sagsøgeren har anført, at der er sket tilsidesættelse af adfærdskodeksen for god forvaltningsskik for ansatte ved Revisionsretten, at vedtægtens artikel 25 er tilsidesat, samt at der er sket tilsidesættelse af de almindelige offentligretlige retsprincipper vedrørende god forvaltningsskik, beskyttelse af den berettigede forventning og bevarelse af de erhvervede rettigheder.

____________