Language of document :

28. juulil 2006 esitatud hagi - Bellantone versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-85/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Gerardo Bellantone (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Kontrollikoja peasekretäri 30. märtsi 2006. aasta otsus, millega jäetakse rahuldamata hageja kaebus nõudega maksta maksmata osa täiendavat etteteatamistähtaega asendavast hüvitisest, lahkumistoetusest ja päevarahast;

mõista kostjalt välja i) 20 751,45 eurot täiendava etteteatamistähtaja eest, ii) 39 247,74 eurot lahkumishüvitise eest, mida hagejal oleks olnud õigus saada, iii) 8 467,02 eurot päevaraha eest;

mõista kostjalt välja viivisintress kuni maksmiseni;

kohustada parandama vaidlustatud otsuses märkused, mis puudutavad hageja märkuse puudumist seoses kostjapoolse võimaliku vallandamisähvardusega;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Kontrollikoda nimetas hageja, kes on kontrollikoja endine ajutine ametnik palgaastmel A*8, katseajal olevaks ametnikuks palgaastmel A*5, ilma et oleks eelnevalt küsinud hageja nõusolekut.

Hageja väidab hagis, et kostja on oma käitumisega rikkunud lepingulisi ja lepinguväliseid kohustusi. Hageja väidab, et rikutud on Euroopa Kontrollikoja personali halduskäitumise juhendit, personalieeskirjade artiklit 25 ning avaliku teenistuse õiguse üldpõhimõtteid, mis puudutavad hea haldustava, õiguspärase ootuse ja omandatud õiguste säilitamise põhimõtteid.

____________