Language of document :

Beroep ingesteld op 28 juli 2006 - Vereecken / Commissie

(Zaak F-86/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marc Vereecken (Brussel, België) [vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Jaume en C. Bernard-Glanz, advocaten]

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekende partij

Primair:

nietig te verklaren het besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag (TABG) houdende afwijzing van verzoekers klacht, tezamen met de weigering van het TABG om verzoeker te plaatsen op de lijst van ambtenaren die in het kader van bevorderingsronde 2005 naar rang A*9 zijn bevorderd, hetgeen impliciet volgt uit mededeling nr. 85/2005 van de administratie van 23 november 2005, alsook met verzoekers loopbaanontwikkelingsrapporten over 2003 en 2005;

het TABG te wijzen op de gevolgen van de nietigverklaring van de bestreden besluiten, met name de herkwalificatie van verzoekers rang in rang A*9, met terugwerkende kracht tot 1 maart 2005.

Subsidiair:

de verwerende partij te gelasten om verzoeker bij zijn volgende bevordering te beschouwen als in aanmerking komend voor bevordering naar rang A*9;

de verwerende partij te veroordelen tot vergoeding van de schade die verzoeker heeft geleden omdat hij met ingang van 1 maart 2005 niet naar rang A*9 is bevorderd;

de verwerende partij te veroordelen tot vergoeding van de morele schade die verzoeker heeft geleden omdat zijn beoordelingsrapporten over 1997-1999 niet zijn opgesteld, en het beoordelingsrapport over 1999-2001 en de loopbaanontwikkelingsrapporten over 2003 en 2004 te laat zijn opgesteld.

In elk geval

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker drie middelen aan die in grote mate overeenkomen met het eerste, het derde en het vierde middel van zaak F-17/061, die door dezelfde verzoeker aanhangig is gemaakt.

____________

1 - PB C 96 van 22.4.06, blz. 39.