Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2006 r. - Manté przeciwko Radzie

(Sprawa F-87/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Thierry Manté (Woluwe Saint Pierre, Belgia) (Przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego Rady z dnia 22 sierpnia 2005 r. odmawiającej przyznania skarżącemu dodatku na zagospodarowanie i nakazującej jego zwrot;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego, tytułem odszkodowania, kwoty odpowiadającej sumie zwróconych dodatków na zagospodarowanie w dniu wydania wyroku przez Sąd, powiększonej o odsetki wówczas obowiązujące;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego symbolicznego euro tytułem zadośćuczynienia za krzywdę;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący przybył do Brukseli w 2004 r. w charakterze oddelegowanego eksperta narodowego przy Radzie, a następnie został urzędnikiem w tej samej instytucji. Ta ostatnia, wypłaciwszy mu najpierw dodatek na zagospodarowanie, zdecydowała następnie, że skarżący nie ma do niego prawa i nakazała jego zwrot.

Na poparcie swojej skargi skarżący podnosi trzy zarzuty:

pierwszy dotyczy naruszenia prawa do dodatku na zagospodarowanie wynikającego z art. 5 ust. 1 akapit pierwszy załącznika VII do regulaminu pracowniczego;

drugi dotyczy naruszenia obowiązku uzasadnienia, który wynika z art. 20 ust. 2 i art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego;

trzeci dotyczy naruszenia warunków określonych w art. 85 ust. 1 regulaminu pracowniczego odnośnie do żądania zwrotu dodatku na zagospodarowanie przez administrację.

____________