Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 22. prosince 2020 – Fenix International Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Věc C-695/20)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Fenix International Limited

Odpůrce: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Předběžná otázka

Je článek 9a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/20111 ze dne 15. března 2011, vložený čl. 1 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1042/20132 ze dne 7. října 2013, neplatný z důvodu, že jde nad rámec prováděcí pravomoci nebo povinnosti Rady stanovené v článku 397 směrnice Rady 2006/112/ES3 ze dne 28. listopadu 2006 v rozsahu, v jakém doplňuje nebo mění článek 28 směrnice 2006/112/ES?

____________

1 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2011, L 77, s. 1).

2 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1042/2013 ze dne 7. října 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služby (Úř. věst. L 2013, L 284, s. 1).

3 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).