Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 22. decembrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) – Fenix International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Lieta C-695/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Fenix International Limited

Atbildētājs: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciālie jautājumi

Vai 2011. gada 15. marta Padomes Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011 1 9.a pants, kas iekļauts ar 2013. gada 7. oktobra Padomes Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1042/2013 2 1. panta 1. punkta c) apakšpunktu, nav spēkā, pamatojoties uz to, ka tas pārsniedz Padomes īstenošanas tiesības vai pienākumu, ko paredz Padomes Direktīvas 2006/112/EK 3 (2006. gada 28. novembris) 397. pants, jo tas papildina un/vai groza Direktīvas 2006/112/EK 28. pantu?

____________

1 Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2011 (2011. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2011, L 77, 1. lpp.).

2 Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1042/2013 (2013. gada 7. oktobris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu (OV 2013, L 284, 1. lpp.).

3 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28 novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).