Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Испания) на 23 юли 2013 г. — Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo

(Дело C-416/13)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Mario Vital Pérez

Ответник: Ayuntamiento de Oviedo

Преюдициален въпрос

Допускат ли член 2, параграф 2, член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2000/78/ЕО1 на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, както и член 21, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз2 , доколкото забраняват всяка дискриминация на основание възраст, определянето — с общинско обявление, което изрично прилага регионален закон на държава членка — на максимална възраст от 30 години във връзка с достъпа до длъжността „полицай“ в местната полиция?

____________

1 ОВ L 303, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7.

2 ОВ C 364, 2000 г., стр. 1.