Language of document :

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 november 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo - Spanje) – Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo

(Zaak C-416/13)1

(Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 21 – Richtlijn 2000/78/EG – Artikelen 2, lid 2, 4, lid 1, en 6, lid 1 – Leeftijdsdiscriminatie – Nationale bepaling – Aanstellingseisen voor lokale politieagenten – Leeftijdsgrens van 30 jaar – Rechtvaardigingsgronden)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Mario Vital Pérez

Verwerende partij: Ayuntamiento de Oviedo

Dictum

De artikelen 2, lid 2, 4, lid 1, en 6, lid 1, sub c, van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die een maximumleeftijd van 30 jaar instelt voor het aanwerven van lokale politieagenten.

____________

1 PB C 325 van 9.11.2013.