Language of document :

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 listopada 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo – Hiszpania) – Mario Vital Pérez przeciwko Ayuntamiento de Oviedo

(Sprawa C-416/13)1

(Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 21 – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 2 ust. 2, art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 – Dyskryminacja ze względu na wiek – Przepis krajowy – Warunek zatrudnienia funkcjonariuszy policji lokalnej – Ustalenie górnej granicy wieku na 30 lat – Uzasadnienia)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Mario Vital Pérez

Strona pozwana: Ayuntamiento de Oviedo

Sentencja

Wykładni art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy dokonywać w ten sposób, że przepisy te stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które ustala przy rekrutacji na stanowisko funkcjonariusza lokalnej policji górną granicę wieku wynoszącą 30 lat.

____________

1     Dz.U. C 325 z 9.11.2013.