Language of document :

Sag anlagt den 17. september 2007 - Evraets mod Kommissionen

(Sag F-92/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Pascal Evraets (Lambusart, Belgien) (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse, hvorved listen over forfremmede tjenestemænd til lønklasse AST 4 i forfremmelsesåret 2006, offentliggøres, for så vidt som Kommissionen ikke har taget hensyn til at sagsøgeren kunne forfremmes i forfremmelsesåret 2006 og hans navne ikke fremgår af listen over tjenestemænd, der er blevet forfremmet

Om fornødent annullation af Kommissionens udtrykkelige afgørelser af 6. juli 2007 om afvisning af sagsøgerens klage i medfør af artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (vedtægten) den 16. februar 2007

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der er tidligere midlertidigt ansat, og som efter at have bestået en intern udvælgelsesprøve blev udnævnt til tjenestemand i lønklasse AST3 med virkning fra den 16. april 2004, blev ikke fundet egnet til forfremmelse i forfremmelsesåret 2006, eftersom han ikke havde godtgjort, at han har evne til at arbejde på et tredje sprog, således som det kræves efter vedtægtens artikel 45, stk. 2.

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren fremsat tre anbringender, hvoraf det første vedrører tilsidesættelse af vedtægtens artikel 45, stk. 1, og ulovligheden af artikel 10, stk. 5, i de almindelige bestemmelser til gennemførelse af vedtægtens artikel 45. Sagsøgeren har anført, at i medfør af vedtægtens artikel 45, stk. 1, der kræver to års anciennitet før der kan ske forfremmelse, kunne han have været blevet forfremmet den 16. april 2006, dvs. inden kravet om at godtgøre evne til at arbejde på et tredje sprog trådte i kraft. Artikel 11 i bilag XIII til vedtægten bestemmer nemlig, at artikel 45, stk. 2, ikke finder anvendelse på forfremmelser, der træder i kraft inden 1. maj 2006. Kommissionen har ved at kræve, at sagsøgeren kan arbejde på et tredje sprog med den begrundelse, at hans forfremmelse i medfør af artikel 10, stk. 5, i nævnte gennemførelsesbestemmelser først trådte i kraft den 1. maj 2006, tilsidesat vedtægtens artikel 45, stk. 1.

Det andet anbringende vedrører tilsidesættelse af kravet om ligebehandling, samt ulovligheden af artikel 11 i bilag XIII til vedtægten, og artikel 1, nr. 1, i de fælles bestemmelser om anvendelse af vedtægtens artikel 45, stk. 2, vedtaget af Kommissionen den 19. juli 2006. Sagsøgeren har bl.a. anført, at tjenestemænd, der er ansat mellem den 15. april 2004 og den 30. april 2004 er blevet ansat på samme vilkår som tjenestemænd, der er ansat inden 15. april 2004, dvs. inden vedtægtens artikel 45, stk. 2, trådte i kraft. Ved at undergive tjenestemænd, der er ansat mellem den 15. april 2004 og den 30. april 2004 strengere betingelser for forfremmelse end de tjenestemænd, der er ansat inden den 15. april 2004, skaber artikel 11 i bilag XIII til vedtægten og artikel 1, nr. 1, i de fælles bestemmelser, følgelig en forskelsbehandling. Sagsøgeren har desuden anført, at i henhold til artikel 5, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten stilles der ikke krav om et tredje sprog ved den første forfremmelse af tjenestemænd, der selv om de er ansat efter 1. maj 2004, tidligere var midlertidigt ansatte. Det er ulovligt at stille krav om et tredje sprog over for tjenestemænd, der ligesom sagsøgeren, blev udnævnt før denne dato.

Det tredje anbringende vedrører tilsidesættelse af principperne om god forvaltningsskik, effektivitet og berettigede forventninger. Sagsøgeren har bl.a. anført, at Kommissionen ved gennemførelsen af vedtægtens artikel 45, stk. 2, ikke har udvist det fornødne hensyn og ikke imødekommet de berettigede forventninger, som de tjenestemænd, der skulle forfremmes i forfremmelsesåret 2006, havde. Kommissionen har navnlig ikke vedtaget egnede overgangsbestemmelser eller rettidigt truffet de nødvendige foranstaltninger for at gøre det muligt for sagsøgeren at lære et tredje sprog og derved blive forfremmelsesværdig.

____________