Language of document :

17. septembril 2007 esitatud hagi - Evraets versus komisjon

(Kohtuasi F-92/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Pascal Evraets (Lambusart, Belgia) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega avaldati 2006. aasta edutamise raames palgaastmele AST 4 edutatud ametnike nimekiri, milles komisjon ei võtnud arvesse hageja õigust edutamisele 2006. aasta edutamise raames ja milles hageja nime ei kantud edutatud ametnike nimekirja;

tühistada vajadusel komisjoni 6. juuni 2007. aasta selgesõnaline otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, mis oli 16. veebruaril 2007 esitatud Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, endine ajutine teenistuja, kes sisekonkursi läbimise tulemusena nimetati ametnikuks palgaastmele AST 3 alates 16. aprillist 2004,

Oma hagi toetuseks esitab hageja kolm väidet, millest esimene tuleneb personalieeskirjade artikli 45 lõike 1 rikkumisest ja personalieeskirjade artikli 45 üldiste rakenduseeskirjade õigusvastasusest. Hageja väidab, et vastavalt personalieeskirjade artikli 45 lõikele , mis nõuab edutamiseks kaheaastast staaži, oleks pidanud teda edutama 16. aprillil 2006, see tähendab enne selle nõude jõustumist, mille kohaselt tuli näidata oma võimet töötada kolmandas keeles. Tegelikult näeb personalieeskirjade XIII lisa artikkel 11 ette, et artikli 45 lõige 2 ei laiene nendele edutamistele, mis jõustuvad pärast 1. maid 2006. Nõudes hagejad võimet töötada kolmandas keeles, kuna tema edutamine üldiste rakenduseeskirjade artikli 10 lõike 5 kohaselt jõustub alles 1. mail 2006, rikkus komisjon personalieeskirjade artikli 45 lõiget 1.

Teine väide tuleneb ebavõrdsest kohtlemisest ja ühelt poolt personalieeskirjade XIII lisa artikli 11 ja teiselt poolt komisjoni poolt 19. juulil 2006 vastu võetud personalieeskirjade artikli 45 ühiste rakenduseeskirjade õigusvastasusest. Hageja väidab nimelt, et ajavahemikul 15. aprill 2004 kuni 30. aprill 2004 tööle võetud ametnikud on värvatud nende samade personalieeskirjade sätete alusel, kui need ametnikud, kes on tööle võetud enne 15. aprilli 2004, see tähendab enne personalieeskirjade artikli 45 lõike 2 kehtima hakkamist. Järelikult, kohaldades ajavahemikul 15.-30. aprill 2004 tööle võetud ametnike suhtes rangemaid edutamistingimusi kui nende suhtes, kes olid tööle võetud enne 15. aprilli 2004, on personalieeskirjade XIII lisa artikkel 11 ja ühiste rakenduseeskirjade artikli 1 punkt 1 olnud diskrimineerivad. Lisaks väidab hageja, et vastavalt personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõikele 3 ei nõuta kolmanda keele oskust nende ametnike esimesel edutamisel, kes olles tööle võetud pärast 1. maid 2004, olid selle kuupäevani ajutised teenistujad. On ebaseaduslik nõuda kolmanda keele oskust ametnikelt, kes nagu hagejagi olid tööle võetud enne seda kuupäeva.

Kolmas väide tuleneb hea halduskorralduse, efektiivsuse ja õiguskindluse põhimõtete rikkumisest. Hageja väidab nimelt, et personalieeskirjade artikli 45 lõike 2 rakendamisel ei olnud komisjon piisavalt hoolikas ega olnud vastanud nende ametnike õiguspärasele ootusele, keda oleks võinud 2006. aastal edutada. Täpsemalt ei olnud komisjon võtnud vastu asjakohaseid üleminekiusätteid ega võtnud tarviliku aja jooksul vajalikke meetmeid, et võimaldada hagejal kolmandat keelt õppida ja seeläbi edutatuks saada.

____________