Language of document :

Kanne 17.9.2007 - Evraets v. komissio

(Asia F-92/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pascal Evraets (Lambusart, Belgia) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen se päätös on kumottava, jolla julkaistiin vuoden 2006 ylennyskierroksen yhteydessä palkkaluokkaan AST 4 ylennetyistä virkamiehistä laadittu luettelo siltä osin kuin komissio ei ottanut huomioon sitä, että kantaja oli ylennyskelpoinen vuoden 2006 ylennyskierroksella, ja siltä osin kuin kantajan nimeä ei mainita ylennettyjen virkamiesten luettelossa

Siltä osin kuin on tarpeellista, komission 6.6.2007 tekemä se nimenomainen päätös on kumottava, jolla hylättiin valitus, jonka kantaja teki 16.2.2007 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (henkilöstösäännöt) 90 artiklan 2 kohdan nojalla

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajan, joka on entinen väliaikainen toimihenkilö, joka nimitettiin palkkaluokan AST 3 virkamieheksi 16.4.2004 alkaen hänen läpäistyään sisäisen kilpailun, ei katsottu olevan ylennyskelpoinen vuoden 2006 ylennyskierroksella, koska hän ei ollut osoittanut kykenevänsä työskentelemään kolmannella kielellä henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohdassa edellytetyllä tavalla.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee sitä, että henkilöstösääntöjen 45 artiklan 1 kohtaa on rikottu ja sitä, että henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 10 artiklan 5 kohta on sääntöjenvastainen. Kantaja väittää, että henkilöstösääntöjen 45 artiklan sen 1 kohdan mukaisesti, jossa edellytetään, että virkamiehellä on oltava kahden vuoden virkaikä, jotta hänet voidaan ylentää, hänet olisi voitu ylentää 16.4.2006 eli ennen kuin edellytys, jonka mukaan virkamiehen on osoitettava, että hän kykenee työskentelemään kolmannella kielellä, tuli voimaan. Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevassa 11 artiklassa säädetään, että 45 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta ylennyksiin, jotka tulevat voimaan ennen 1.5.2006. Komissio rikkoi kantajan mukaan henkilöstösääntöjen 45 artiklan 1 kohtaa edellyttäessään kantajalta, että hän kykenee työskentelemään kolmannella kielellä, koska hänen ylennyksensä tulee yleisten täytäntöönpanosäännösten 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti voimaan vasta 1.5.2006.

Toinen kanneperuste koskee sitä, että asiassa on tapahtunut epäyhdenvertaista kohtelua ja sitä, että yhtäältä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 11 artikla ja toisaalta komission 19.7.2006 antamat yhteiset määräykset, joissa vahvistetaan henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, ovat sääntöjenvastaiset. Kantaja väittää muun muassa, että 15.4.2004 ja 30.4.2004 välisenä aikana palvelukseen otetut virkamiehet otettiin palvelukseen samojen henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti kuin virkamiehet, jotka otettiin palvelukseen ennen 15.4.2004 eli ennen kuin henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohta tuli voimaan. Näin ollen koska henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevassa 11 artiklassa ja yhteisten määräysten 1 artiklan 1 kohdassa sovelletaan 15.4. ja 30.4.2004 välisenä aikana palvelukseen otettuihin virkamiehiin ankarampia ylennystä koskevia ehtoja, ne ovat kantajan mukaan syrjiviä. Kantaja korostaa lisäksi, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti kielitaito kolmannessa kielessä ei ole edellytys sellaisten virkamiesten ylentämiselle, jotka otettiin palvelukseen 1.5.2004 jälkeen, mutta jotka toimivat tätä ennen väliaikaisina virkamiehinä. Kantajan mukaan on sääntöjenvastaista vaatia kielitaitoa kolmannessa kielessä virkamiehiltä, jotka kantajan tavoin nimitettiin ennen kyseistä päivää.

Kolmas kanneperuste koskee sitä, että hyvän hallinnon periaatetta, tehokkuusperiaatetta ja luottamuksensuojan periaatetta on loukattu. Kantaja väittää muun muassa, että komissio ei toiminut henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanon yhteydessä tarvittavalla huolellisuudella eikä vastannut niiden virkamiesten perusteltuihin odotuksiin, jotka olivat ylennyskelpoisia vuoden 2006 ylennyskierroksen yhteydessä. Erityisesti komissio jätti toteuttamatta asianmukaiset siirtymämääräykset eikä se toteuttanut ajoissa tarpeellisia toimenpiteitä, jotta kantaja olisi voinut oppia kolmannen kielen ja olla näin ollen ylennyskelpoinen.

____________