Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 września 2007 r. - Evraets przeciwko Komisji

(Sprawa F-92/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pascal Evraets (Lambusart, Belgia) (przedstawiciel: N. Lhoëst, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o ogłoszeniu listy urzędników awansowanych do grupy AST 4 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006 r. w zakresie, w jakim Komisja nie wzięła pod uwagę możliwości awansowania skarżącego w postępowaniu za 2006 r. i w zakresie w jakim nazwisko skarżącego nie znajduje się na liście awansowanych urzędników;

o ile to konieczne stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji Komisji z dnia 6 czerwca 2007 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego w oparciu o art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich (regulamin) w dniu 16 lutego 2007 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, były pracownik zatrudniony na czas określony w grupie AST 3 od dnia 16 kwietnia 2004 r. po zdanym konkursie wewnętrznym, uznany został za niepodlegającego awansowi w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r., jako że nie wykazał zdolności do pracy w trzecim języku, stosowanie do art. 45 ust. 2 regulaminu.

Na poparcie swej skargi skarżący podnosi trzy zarzuty, z których pierwszy oparty jest na naruszeniu art. 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego i nieważności art. 10 ust. 5 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 45 regulaminu. Skarżący twierdzi, że na mocy art. 45 ust. 1 regulaminu, który wymaga dwóch lat stażu pracy by podlegać awansowi, mógłby zostać awansowany w dniu 16 kwietnia 2006 r., tj. przed wejściem w życie wymogu wykazania zdolności do pracy w trzecim języku. Artykuł 11 załącznika XIII regulaminu przewiduje bowiem, że art. 45 ust. 2 nie stosuje się do awansów, które dokonywane są przed dniem 1 maja 2006 r. Wymagając od skarżącego zdolności do pracy w trzecim języku z uzasadnieniem, że jego awans, stosownie do art. 10 ust. 5 ogólnych przepisów wykonawczych dokonywany jest dopiero z dniem 1 maja 2006 r. Komisja naruszyła, jego zdaniem, art. 45 ust. 1 regulaminu.

Drugi zarzut oparty jest na nierównym traktowaniu oraz nieważności po pierwsze art. 11 załącznika XIII do regulaminu, a po drugie art. 1 pkt 1 wspólnych uregulowań w sprawie szczegółowego stosowania art. 45 ust. 2 regulaminu, przyjętych przez Komisję w dniu 19 lipca 2006 r. Skarżący w szczególności podnosi, że urzędnicy zatrudnieni między 15 a 30 kwietnia 2004 r. zatrudnieni zostali w oparciu o te same przepisy regulaminu, co urzędnicy zatrudnieni przez dniem 15 kwietnia 2004 r., tj. przed dniem wejścia w życie art. 45 ust. 2 regulaminu. W konsekwencji poddanie urzędników zatrudnionych między 15 a 30 kwietnia 2004 r. art. 11 załącznika XIII regulaminu i art. 1 pkt. 1 wspólnych uregulowań stanowi jego zdaniem dyskryminację. Co więcej skarżący podkreśla, że stosownie do art. 5 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu znajomość trzeciego języka nie jest wymagana przy pierwszym awansie urzędników, którzy - choć zatrudnieni po dniu 1 maja 2004 r. - wcześniej byli pracownikami zatrudnionymi na czas określony. Zatem jego zdaniem bezprawne jest wymaganie znajomości trzeciego języka wobec urzędników, którzy tak jak skarżący, powołani zostali przed tym dniem.

Trzeci zarzut oparty jest na naruszeniu zasady dobrej administracji, wydajności i ochrony uzasadnionych oczekiwań. Skarżący podnosi w szczególności, że w wykonaniu art. 45 ust. 2 regulaminu Komisja nie wykazała w pełni wymaganej staranności i nie odpowiedziała na uzasadnione oczekiwania urzędników mających prawo do awansu w postępowaniu za 2006 r. W szczególności Komisja zaniechała przyjęcia odpowiednich przepisów przejściowych i podjęcia w odpowiednim czasie działań pozwalających skarżącemu na opanowanie trzeciego języka i tym samym podleganie awansowi.

____________