Language of document :

Beroep ingesteld op 17 september 2007 - Acosta Iborra e.a. / Commissie

(Zaak F-93/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Nederland) en anderen (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) houdende bekendmaking van de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2006 zijn bevorderd, voor zover de Commissie er geen rekening mee heeft gehouden dat verzoekers in het kader van die ronde in aanmerking kwamen voor bevordering en hun naam niet op die lijst voorkomt;

voor zover nodig, nietigverklaring van de uitdrukkelijke besluiten van de Commissie van 6 juni 2007 houdende afwijzing van de klacht die verzoekers krachtens artikel 90, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen op 16 februari 2007 hadden ingediend;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekers voeren middelen aan die in grote mate overeenstemmen met die welke in zaak F-92/07 zijn aangevoerd en waarvan de kennisgeving in hetzelfde nummer van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt.

____________