Language of document :

Talan väckt den 17 september 2007 - Acosta Iborra m.fl. mot kommissionen

(Mål F-93/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Acosta Iborra m.fl. (Alkmaar, Nederländerna) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut om att offentliggöra förteckningen över de tjänstemän som befordrats under 2006 års förfarande för befordran, i den del som kommissionen i det beslutet inte beaktade att sökanden kunde komma ifråga för befordran och som sökandens namn inte finns infört i förteckningen över de tjänstemän som befordrats,

i den del det är nödvändigt, ogiltigförklara kommissionens uttryckliga beslut av den 6 juni 2007 om att avslå det klagomål som sökanden hade ingett den 16 februari 2007 enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (tjänsteföreskrifterna),

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

De grunder som sökanden åberopar till stöd för sin talan liknar i hög grad de grunder som åberopats i mål F-92/07. Meddelandet om detta mål offentliggörs i detta nummer av Europeiska unionens officiella tidning.

____________