Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 21. septembrī - Rebizant u.c./Komisija

(lieta F-94/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Jean Rebizant, Karlsruhe (Vācija), un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Lois, E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atzīt par pretlikumīgu lēmumu, ar kuru ir noteikts paaugstināšanas slieksnis AD 13 pakāpē, kas piemērojams ierēdņiem, uz kuriem attiecas "Pētījumu/Apvienotā pētniecības centra (APC)" un "Darbības" budžets;

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu par prasītāju nepaaugstināšanu AD 13 pakāpē 2006. gada paaugstināšanas amatā laikā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītāji izvirza šādus pamatus:

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā - "Noteikumi") 5. panta 5. punkta pārkāpums;

Noteikumu 6. panta 2. punkta, kā arī tā XIII pielikuma 9. panta pārkāpums;

vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums.

Prasītāji precizē, ka, nosakot 98,5 kā paaugstināšanas slieksni AD 13 pakāpei ierēdņiem, uz kuriem attiecas "Pētījumu" budžets un "APC" budžets, Komisija nav ņēmusi vērā, pirmkārt, darba vietas, kas, piemērojot Noteikumu XIII pielikuma 9. pantu, faktiski bija vakantas Pētniecības ģenerāldirektorātā un APC ģenerāldirektorātā, un, otrkārt, ierēdņu, uz kuriem attiecas šie budžeti, situācijas īpatnības.

Prasītāji apgalvo, ka, to nedarot, Komisija nav ņēmusi vērā savu 2005. gada 20. jūlija lēmumu par procedūras noteikumiem attiecībā uz to ierēdņu paaugstināšanu amatā, kuri saņem atalgojumu no vispārējā budžeta pētījumu daļas. Šis lēmums ieviesa noteikumus, kas garantē vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu starp ierēdņiem, kas tiek atalgoti no dažādiem budžetiem.

____________