Language of document :

Beroep ingesteld op 21 september 2007 - Rebizant e.a. / Commissie

(Zaak F-94/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Jean Rebizant (Karlsruhe, Duitsland) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

vaststelling van onwettigheid van het besluit houdende vaststelling van de drempels voor bevordering tot de rang AD13 voor ambtenaren die onder de begroting Onderzoek/Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (hierna: "GCO") en onder de huishoudelijke begroting vallen;

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag om verzoekers in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet tot de rang AD13 te bevorderen;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van hun beroep voeren verzoekers de volgende middelen aan:

-    schending van artikel 5, lid 5, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen (hierna: "Statuut");

-    schending van artikel 6, lid 2, van het Statuut alsmede van artikel 9 van bijlage XIII bij het Statuut;

-    schending van het beginsel van gelijke behandeling.

Verzoekers preciseren dat de Commissie, door de drempel voor bevordering tot de rang AD 13 voor ambtenaren die onder de begroting Onderzoek en de begroting GCO vallen, vast te stellen op 98,5, geen rekening heeft gehouden met ambten die krachtens artikel 9 van bijlage XIII bij het Statuut daadwerkelijk vacant waren bij DG Onderzoek en DG GCO noch met de specifieke situatie van ambtenaren die onder die begrotingen vallen.

Hierdoor heeft de Commissie haar besluit van 20 juli 2005 geschonden, betreffende de modaliteiten voor de procedure van bevordering van ambtenaren die uit het gedeelte onderzoek van de algemene begroting worden betaald, waarin regels zijn opgenomen ter waarborging van het beginsel van gelijke behandeling van ambtenaren van de verschillen begrotingen.

____________