Language of document :

Talan väckt den 21 september 2007 - Rebizant m.fl. mot kommissionen

(Mål F-94/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jean Rebizant (Karlsruhe, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Lois och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastslå att beslutet om fastställande av tröskelvärdena för befordran till lönegrad AD 13 som är tillämpligt för tjänstemän som omfattas av budgeten forskning/gemensamma forskningscentret och av budgeten verksamhet är rättsstridigt,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökandena i lönegrad AD 13 under befordringsförfarandet år 2006, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för deras talan åberopar sökandena följande grunder:

-    åsidosättande av artikel 5.5 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna),

åsidosättande av artikel 6.2 i tjänsteföreskrifterna liksom i artikel 9 i bilaga XIII till dessa, och

åsidosättande av principen om likabehandling.

Sökandena understryker att kommissionen, då den fastställde tröskelvärdet för befordring till lönegrad AD 13 avseende tjänstemän som omfattas av budgeten Forskning/Gemensamma forskningscentret till 98,5, inte beaktade dels tjänster som genom tillämpning av artikel 9 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna uppenbarligen inte var tillsatta vid GD forskning och GD gemensamma forskningscentret, dels den särskilda situation som de tjänstemän som omfattas av dessa budgetar befinner sig i.

Sökandena framhåller att kommissionen, genom att inte beakta detta, har åsidosatt sitt beslut av den 20 juli 2005 avseende villkoren för förfarandet om befordring av tjänstemän som får sin lön från forskningsdelen av den allmänna budgeten, ett beslut genom vilket bestämmelser för att säkerställa principen om likabehandling mellan tjänstemän som omfattas av olika budgetar fastställs.

____________