Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2008 - Evraets/Komisia

(vec F-92/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2006 - Schopnosť pracovať v treťom jazyku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Pascal Evraets (Lambusart, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst, neskôr N. Lhoëst a S. Fernández Menéndez, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: I. Šulce a M. Simm, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia nepovýšiť žalobcu v rámci povyšovania za rok 2006 do platovej triedy AST 4 vzhľadom na to, že nepreukázal schopnosť pracovať v treťom jazyku

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie nepovýšiť pána Evraetsa v rámci povyšovania za rok 2006 sa zrušuje.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania žalobcu.

3.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 283, 24.11.2007, s. 44.