Language of document : ECLI:EU:F:2008:173

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

11 päivänä joulukuuta 2008

Asia F-93/07

Beatriz Acosta Iborra ym.

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2006 ylennyskierros – Kyky työskennellä kolmannella kielellä

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Acosta Iborra ja yhdeksän muuta komission virkamiestä vaativat virkamiestuomioistuinta erityisesti kumoamaan päätökset, joilla heidät jätettiin ylentämättä vuoden 2006 ylennyskierroksella.

Ratkaisu: Päätökset, joilla kantaja ja yhdeksän muuta komission virkamiestä jätettiin ylentämättä vuoden 2006 ylennyskierroksella, kumotaan. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut. Euroopan unionin neuvosto komission vaatimuksia tukevana väliintulijana vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotomääräykset – Riidanalaisen toimen esittämättä jättäminen

(Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 21 artikla; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 3–6 kohta)

2.      Virkamiehet – Ylennys – Edellytykset – Sen osoittaminen, että virkamies kykenee työskentelemään kolmannella kielellä

(Henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohta; liitteessä III oleva 7 artikla ja liitteessä XIII oleva 11 artikla)

1.      Kun kirjaaja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 6 kohdan vastaisesti ei ole kehottanut kantajaa, joka ei ole liittänyt kanteeseensa riidanalaista päätöstä, täydentämään kannetta, yhteisöjen tuomioistuimet eivät voi evätä kantajalta tällaista täydentämismahdollisuutta katsomalla, että kanne on jätettävä tutkimatta edellä mainitun työjärjestyksen 44 artiklan 4 kohdassa asetettujen edellytysten noudattamatta jättämisen vuoksi.

(ks. 18 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑48/06, Avanzata ym. v. komissio, 5.11.2008 (49 ja 50 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa)

2.      Henkilöstösääntöjen, sellaisina kuin ne ovat muutettuina virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annetulla asetuksella N:o 723/2004, 45 artiklan 2 kohtaa, jonka mukaan virkamiehen on ennen ensimmäistä ylennystä osoitettava kykynsä työskennellä kolmannella kielellä, sovelletaan vasta siitä lähtien, kun toimielinten keskinäisellä sopimuksella antamat yhteiset täytäntöönpanosäännöt tulevat voimaan.

On nimittäin todettava, että koska lainsäätäjä on henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 11 artiklan mukaan joka tapauksessa sulkenut pois 45 artiklan 2 kohdan soveltamisen ylennyksiin, jotka tulevat voimaan ennen 1 päivää toukokuuta 2006, tätä säännöstä ei voida ennen edellä mainittujen yhteisten täytäntöönpanosääntöjen voimaantuloa soveltaa lainsäätäjän vaatimin edellytyksin, joita ovat yhdenmukaisen soveltamisen takaaminen eri toimielimissä ja tämän uuden henkilöstösääntöihin perustuvan velvollisuuden yhteys virkamiesten mahdollisuuteen päästä kolmannen kielen koulutukseen. Toimielin ei siten voi soveltaa tätä henkilöstösääntöjen artiklaa vain sen itsensä asettamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

(ks. 33–36 kohta)